ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ISTEM 2022

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และ 1 ธันวาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials (ISTEM 2022) ซึ่งจัดโดย The American Ceramics Society : Thailand Chapter ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์

โอกาสนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่าง The American Ceramics Society : Thailand Chapter กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 11 แห่งของประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิชาการและการวิจัย ตลอดจนเพื่อจัดอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการอันก่อให้เกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย MOU ฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 1 ธันวาคม 2570

กิจกรรมอื่นๆ