คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ นศ.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประมวล แซ่โค้ว หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ