การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 12/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ