วจก.จัดอบรม Digital Lieteracy ให้ นศ.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Lieteracy) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการอบรมได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.อรวรรณ แท่งทอง, อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ