มรท. ร่วมขบวนแห่รถบุปผชาติพิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดรถบุปผชาติร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จำนวน 98 ปาง จากพระนารายณ์ราชนิเวศ เพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณวิหารคดรอบองค์พระประธาน ภายในพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ