มรท. จัดอบรมโครงการการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมและหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตจากโครงการบริการแก่สังคม ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากการอภิปรายการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพลิกโฉม (โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) และโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกับผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอด้านผลงานการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประธานคณะกรรมการนโยบาย วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ศาสตราจารย์ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง กรรมการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบการอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นการอภิปรายเรื่อง การจัดทำโครงการวิจัยรับใช้สังคมและหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตจากโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการด้านรับใช้สังคม และด้านหลักสูตรระยะสั้นในคลังหน่วยกิต 

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เป็นการปรับแก้ไขงานด้านรับใช้สังคม และด้านหลักสูตรระยะสั้นในคลังหน่วยกิต 

ส่วนในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นการนำเสนอสรุปผลงาน และการอภิปรายแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ