การปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก UiTM

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 16/203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 คน สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือในเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ