การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรท. ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ