การประชุมหารือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย และเวปไซต์หน่วยงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ World University Ranking

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ World University Ranking หรือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก

กิจกรรมอื่นๆ