การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ