การประชุมหารือการจัดการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดการงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดลำดับรายงานการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การพิจารณาจัดลำดับรายงานครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ การพิจารณากำหนดกรอบวงเงินคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการพิจารณากำหนดสัดส่วนวงเงินค่าครุภัณฑ์ระหว่างผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ฯ และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ