การประชุมมอบแนวนโยบายการบริหารงานและหารือการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่และบริการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบแนวนโยบายการบริหารงานและหารือการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่และบริการ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และร่วมหารือปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวและข้อเสนอแนะในการทำงานของงานอาคารสถานที่และบริการ

กิจกรรมอื่นๆ