การประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จไปทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงาน การซักซ้อมการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ