อธิการบดี มรท. มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ และมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กิจกรรมอื่นๆ