การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ / การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน / การพิจารณายกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการจัดการ / การพิจารณาผลการศึกษาและเล่มการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ