การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/65

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดิน / การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาร่างแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (M) ฉบับใหม่ และร่างแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I) ฉบับใหม่ และร่างแบบสรุปผลการเรียน ฉบับใหม่

กิจกรรมอื่นๆ