การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 9/65

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าเรียน 1/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) / การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม / การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

กิจกรรมอื่นๆ