การประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จไปทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ในส่วนของฝ่ายอาคารสถานที่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม

 

กิจกรรมอื่นๆ