คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลอง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบบจำลองทำนายแนวโน้มข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Google Sheet โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน และ อ.วราวุธ สอาดสิน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ