การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 มรท. สายสนับสนุน

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทสายสนับสนุน เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประเภทสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับเข็มเพชรเทพสตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันราชภัฏ

กิจกรรมอื่นๆ