การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 ที่จะเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในวันราชภัฏ

กิจกรรมอื่นๆ