การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณบดีเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเรื่องการจัดงานเปิดบ้านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 / การพิจารณาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสายครู / การพิจารณาเรื่องนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร

โอกาสนี้ช่วงสุดท้ายของการประชุม ประธานและผู้เข้าร่วมการประชุมได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงาน ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในระดับคณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้กิจกรรมการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นเวทีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ