มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำนวน 487 คน จากนั้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา จำนวน 883 คน และวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ดนตรีศึกษา และศิลปกรรม จำนวน 47 คน ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ