การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง ในโอกาสร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่จะเสด็จฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

กิจกรรมอื่นๆ