มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 883 คน และสำหรับในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จะเป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และดนตรีศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ