การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 13/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กิจกรรมอื่นๆ