การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/65

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารราร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ