การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลและผลการดำเนินงานของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ

กิจกรรมอื่นๆ