การประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จไปทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อชี้แจงสรุปภาพรวมการเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ

กิจกรรมอื่นๆ