การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 12/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

กิจกรรมอื่นๆ