การประชุม คกก.จัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนคู่มืออธิบายแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

กิจกรรมอื่นๆ