ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 20.25  น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้รับเอาแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการ โดยการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 11 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน  “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”และ“ใครติดยา ยกมือขึ้น” โดยการร่วมกันขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำการขับเคลื่อนมาโดยต่อเนื่อง

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการอย่างจริงจังของนักศึกษา จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกิจกรรมที่โดดเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของสมาชิกทำกิจกรรมตามความสนใจ โดยเน้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่พึ่งยาเสพติด เช่น กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด การเต้น Cover Dance ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมพัฒนา EQ ได้แก่ การออกแบบคอสเพลย์ วาดภาพ ผ้าพิมพ์ลาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งด้านวิชาการและนันทนาการที่สอดแทรกความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลสำเร็จที่ได้ คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถต่าง ๆ ตามที่ตนเองมีความสนใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ รวมถึงการมีจิตอาสา

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 20 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์วันละ 2 คน เพื่อช่วยเหลือดูแลและพัฒนาเพื่อนสมาชิกให้มีคุณภาพและความสุข แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กราบทูลรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสุข พี่สอนน้อง โดยศิลปินดารา ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเต้น, การพัฒนาทักษะการร้องเพลง, การพัฒนาทักษะการแสดง และการพัฒนาทักษะพิธีกร นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12, การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวง TRU Band 

กิจกรรมอื่นๆ