การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2566 - 2570) / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) / การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาแผนการดำเนินงานของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 11 หลักสูตร / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร / การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ

โอกาสนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีมอบกระเช้าให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ