การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/65

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน / การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566 / การพิจารณาแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) / การพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

กิจกรรมอื่นๆ