การประชุมเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการและผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ จากโครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) / การพิจารณากำหนดการประชุมวิชาการ / การพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการตัดสินรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ