ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ