การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 10/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา / และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด / การพิจารณาดำเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น / การพิจารณาเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมอื่นๆ