วจก. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนผลงานทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

กิจกรรมอื่นๆ