พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ สภาเกษตรกรจังหวัด 3 บุรี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาเกษตรกรจังหวัด 3 บุรี ซึ่งประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี, สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี และสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเกษตรสร้างมูลค่าและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อสร้างความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสภาเกษตรกร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ แปรรูปสินค้าเกษตร อาหารสุขภาพ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันของสภาเกษตรกรและมหาวิทยาลัย โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 23 ธันวาคม 2568

กิจกรรมอื่นๆ