การประชุมชี้แจงทบทวนแผนปฏิบัติการ นศ.ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการทบทวนแผนปฏิบัติการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ