การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 7/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ