สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ จำนวน 29 คน เข้าร่วมการอบรมสำนักงานสีเขียว ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียว และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในสำนักวิทยบริการฯ และตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว โดย คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ และในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียวสำนักวิทยบริการฯ โดย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ 

กิจกรรมอื่นๆ