วจก. จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โชคดีปีกระต่าย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โชคดีปีกระต่าย พ.ศ.2566 พร้อมกันนี้ได้กล่าวคำอวยพรให้แก่คณาจารย์และบุคลากรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันที่ดีของบุคลากร และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

กิจกรรมอื่นๆ