การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสอบทานรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและร่วมหารือในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ