การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 7/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราและเงื่อนไขการจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษา พ.ศ.2557 / การพิจารณารายงานสรุปผลความต้องการพัฒนารายบุคคล (IDP) 10 อันดับ / การพิจารณาขอเสนอข้อมูลเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการจัดสรรให้เกิดประโยชน์ / การพิจารณาขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากและขออนุญาตถอนเงินฝากประจำที่ครบกำหนด / การพิจารณาขอแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรี / การพิจารณาการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี / การพิจารณา เรื่อง การจัดสวัสดิการการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย / การพิจารณาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาการดำเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น / การพิจารณาเรื่องนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) / การพิจารณาขอปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมอื่นๆ