การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 1/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประจำที่ครบกำหนด / การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนพฤศจิกายน 2565 / การพิจารณาแนวทางการหารายได้เชิงรุกของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ.2566 - 2579

กิจกรรมอื่นๆ