ปชส. และ วจก. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.บ้านชีวิทยา จ.ลพบุรี พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณประเสริฐ บัวคลี่ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อ.เยาวนาถ บางศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ