มรท. ร่วมอบรมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : หลักสูตรที่ 4 EdPEx

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : หลักสูตรที่ 4 EdPEx (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ซึ่งจัดโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียติเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.), รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 5 และ  6 มกราคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่ม โดยในวันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 / การเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร, ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ซึ่งประกอบด้วย หมวดที่ 1 การนำองค์กร, หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 3 ลูกค้า 

ส่วนในวันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายเรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง EdPEx จำนวน 4 หมวด ซึ่งประกอบด้วย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, หมวดที่ 5 บุคลากร, หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์

กิจกรรมอื่นๆ