มรภ.เทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นศ. ครู

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาครู รุ่นที่ 1 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการความรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยในรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ