วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/65

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 70 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง เข้าใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น โดย อ.ดร.มงคล สามารถ และคณะ จากวิทยากรอารมณ์ดี / การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดย ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ